Dnevnik trenera

Poštovani ,
Na osnovu člana 25 i 26 Zakona o sportu u obavezi smo da vodimo dnevnik treninga.Zato smo pripremili „Dnevnik treninga“ koji uskoro izlazi iz štampe i sadrži sledeće:
Дневник тренинга представља књигу с одређеним ,најпотребнијим облицима евиденције i намењен је у првом реду тренерима.

ДНЕВНИК ТРЕНИНГА
У дневник тренинга уносе се хронолошким редом и садржи следеће податке:
Податке о клубу,тренеру,годишњи план тренинга(припремни,такмичарски и прелазни период),месечни план тренинга(садржи поделу по недељама),недељни план тренинга(садржи дневни план тренинга),Табелу са периодима годишњег циклуса тренирања(једнострука и двострука периодизација),врсте тренинга(индивидуални,групни ,зајенички),интезитет тренинга(оштар средњи и слаб),место рада,методе тренинга и средства рада.
Од тога заокружи или подвуци онај податак,који се односи на одређени период и дан тренирања.
У три велике водоравне рубрике уписује се садржај тренинга:уводно –припремном,основном и завршном делу тренинга.Уколико се ради о такмичењу онда се у те исте рубрике уносе састав такмичара дисциплине ,тактика ,месту и времену одржавања итд.
По истим начелима уносе се у дневник тренинга подаци и о осталим активностима,тестирања ,лекарски прегледи и разна испитивања).Уносе се подаци који су од значаја за даљи рад тренера који имају трајну вредност.На једној страни је планирани рад на тренингу а на другој страни налази се реализација дневног тренинга.

МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД УЧЕСТВОВАЊА НА ТРЕНИНЗИМА
Прозвник учествовања на тренинзима и осталим активностима у оквиру клуба,води се месечно.Он се испуњава тако ,да се заокружи одговарајућа рубрика годишњег периода тренирања и упише текући месец и година..Затим се редом уписују имена спортиста-вежбача.На сваком тренингу или такмичењу,у вертикалној рубрици и одређеног дана у месецу устаљеним знаком евидентирања присуство или одсуство сваког појединца.Знакови евиденције изнети су на првој страници месечних прегледа.
На крају месеца се могу подаци сумирати ,па се на тај начин добије податак којико је појединац вежбао,тренирао .Ови сумарни подаци уписују се затим сваког месеца у годишњи сумарни преглед учествовања.

Knjiga je u pretplati 500,00 din i plaća se preko računa.Ukoliko ste zainteresovani za Dnevnik treninga telefon je:061-690-6744 ili 0668198336(8336)